práce v rakousku
 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Účel

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pro tyto účely:

Uchazeč o práci/zaměstnanec:

  • odůvodnění a vyřízení pracovního poměru za účelem přenechání třetím osobám nebo interního pracovního poměru
  • přenechání jednotlivým zákazníkům (Vašim zaměstnavatelům) v rámci pracovního poměru
  • vedení evidence i po ukončení pracovního poměru, abychom Vám mohli poskytnout informace o možných pracovních příležitostech nebo volných  místech, pokud jste s tím souhlasili
  • plnění zákonných nebo smluvních povinností      

 

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem plnění smlouvy, konkrétně vyřízení Vašeho pracovního poměru (interně nebo za účelem přenechání třetím osobám), resp. plnění právních závazků. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění pracovní smlouvy, jelikož jinak není možné přijímání nových zaměstnanců (vyhledávání a výběr pracovníků), přenechání zaměstnanců zaměstnavateli či obecně vyřizování agendy spojené s pracovním poměrem (výpočet mzdy nebo platu).

 

Zájemci/zákazníci/dodavatelé:

 

Údaje zájemců/zákazníků/dodavatelů, obchodních partnerů a dalších smluvních partnerů zpracováváme z důvodů vyřízení agendy spojené s příslušným smluvním vztahem, resp. poskytnutím služeb a využitím služeb.

 

Druh

 

Vaše údaje nevyužíváme k jiným než výše uvedeným účelům. Pokud by však mělo být nezbytné Vaše údaje využít k jiným než výše uvedeným účelům, budeme Vás předem informovat, jestliže se v daném případě nebude jednat o zákonnou povinnost držet záležitost v tajnosti, a pokud to bude nutné, vyžádáme si Váš souhlas.

Námi pověřené třetí osoby, které pro nás podle našich pokynů provádějí konkrétní úkoly, mohou mít jako zpracovatelé přístup k osobním údajům. Jedná se např. o poskytovatele IT služeb, kteří se starají o hosting, správu databází, správu webových stránek, údržbu, webové analýzy a zpracování příchozích dotazů a datových analýz. Od třetích stran, které nám tyto služby poskytují, vyžadujeme provádění a udržování bezpečnostních opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti údajů. Rovněž od nich vyžadujeme, že budou osobní údaje shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze v souladu s našimi pokyny a smluvními dohodami.

 

Uchazeč o práci/zaměstnanec:

 

Vaše údaje nebudou prodány ani zpřístupněny jiným neoprávněným třetím osobám. Ujišťujeme Vás, že údaje budou předány pouze podnikům (potenciálním novým zaměstnavatelům), kteří nás kontaktovali ohledně náboru nových zaměstnanců, přičemž bude předán jen pro daný proces nezbytný objem údajů.

 

Předání dat

 

S cílem nabídnout naše personální služby může být za určitých okolností nutné předat Vaše osobní údaje třetím stranám, např. oprávněným státním institucím a orgánům. K tomu dochází pouze v rámci zákonné povinnosti poskytnout informace či ohlašovací povinnosti, především v souvislosti s vyřízením pracovního poměru, nebo jestliže jsme na základě soudního rozhodnutí ze zákona povinni poskytnout informace.

Uchazeč o práci/zaměstnanec:

Může být vyžadováno předání údajů následujícím třetím stranám:

  • Vašemu zaměstnavateli, u kterého budete pracovat (viz oznámení o předání, tzv. Überlassungsmitteilung)
  • dalším zákazníkům pro umožnění nového přenechání (novému zaměstnavateli). Dojde-li k předání Vašich osobních údajů v         neanonymizované podobě, budeme Vás předem informovat, kterému zákazníkovi budou Vaše data předána.
  • dalším zákazníkům, aby Vám po ukončení pracovního poměru bylo umožněno nalézt nový pracovní poměr. Pokud by mělo dojít k předání Vašich osobních údajů v neanonymizované podobě, budeme Vás předem informovat, kterému zákazníkovi budou údaje předány.
  • AMS – Veřejné službě zaměstnanosti, aby bylo možné požádat o příspěvek při zaměstnání nezaměstnané osoby nebo o jiné výhody pro Váš pracovní poměr
  • popř. sociálním fondům a fondům odborné přípravy za účelem financování vzdělávání a odborné přípravy, pokud si toto budete přát
  • dalším podnikům mimo území Rakouska (v rámci EU) za účelem dodržování národních a mezinárodních předpisů o sankcích (hospodářské sankce, finanční sankce atd.).

 

Výmaz

 

Po ukončení obchodního vztahu, resp. pracovního poměru budou Vaše údaje dále evidovány, pokud jste s tímto souhlasili. Máte možnost tento souhlas (stejně jako zpracování dat obecně) kdykoli odvolat.

Jestliže jste nesouhlasili s evidencí svých údajů nebo jste souhlas odvolali, budou Vaše osobní údaje archivovány za účelem splnění zákonné lhůty uchovávání údajů. Po uplynutí zákonné lhůty uchovávání údajů, budou Vaše data vymazána.

 

Zabezpečení dat

 

Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna pomocí komplexních technických a organizačních opatření, jež je chrání před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným přístupem, zpracováním, ztrátou, použitím a manipulací.

Navzdory snaze neustále udržovat přiměřenou úroveň opatření nelze vyloučit, že informace, které nám poskytnete prostřednictvím internetu, uvidí a použijí další osoby.

Vezměte prosím na vědomí, že proto nepřejímáme žádnou odpovědnost za zpřístupnění informací z důvodu chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran, které jsme nezpůsobili (např. hackerský útok na e-mailový účet nebo telefon, zachycování faxů).

 

Vaše práva

 

Jako držitel údajů máte kdykoli právo na přístup ke svým osobním údajům, resp. k u nás uloženým informacím týkajících se těchto údajů (právo na přístup), opravu či doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů (právo na opravu), výmaz osobních údajů (právo na výmaz) nebo jejich omezení (§ 45 zákona o ochraně údajů 2018) nebo je přenést na třetí osobu - pokud je to přípustné (právo na přenos údajů).

Kterýkoli odevzdaný souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu a následným odstraněním prohlášení o souhlasu se nestává protiprávným.

 

Výmaz

Po ukončení obchodního vztahu, resp. pracovního poměru budou Vaše údaje dále evidovány, pokud jste s tímto souhlasili. Máte možnost tento souhlas (stejně jako zpracování dat obecně) kdykoli odvolat. 

Jestliže jste nesouhlasili s evidencí svých údajů nebo jste souhlas odvolali, budou Vaše osobní údaje archivovány za účelem splnění zákonné lhůty uchovávání údajů. Po uplynutí zákonné lhůty uchovávání údajů, budou Vaše data vymazána.

 

Zabezpečení dat

 

Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna pomocí komplexních technických a organizačních opatření, jež je chrání před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným přístupem, zpracováním, ztrátou, použitím a manipulací.

Navzdory snaze neustále udržovat přiměřenou úroveň opatření nelze vyloučit, že informace, které nám poskytnete prostřednictvím internetu, uvidí a použijí další osoby.

Vezměte prosím na vědomí, že proto nepřejímáme žádnou odpovědnost za zpřístupnění informací z důvodu chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran, které jsme nezpůsobili (např. hackerský útok na e-mailový účet nebo telefon, zachycování faxů).

 

Vaše práva

Jako držitel údajů máte kdykoli právo na přístup ke svým osobním údajům, resp. k u nás uloženým informacím týkajících se těchto údajů (právo na přístup), opravu či doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů (právo na opravu), výmaz osobních údajů (právo na výmaz) nebo jejich omezení (§ 45 zákona o ochraně údajů 2018) nebo je přenést na třetí osobu - pokud je to přípustné (právo na přenos údajů).

 

Kterýkoli odevzdaný souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu a následným odstraněním prohlášení o souhlasu se nestává protiprávným.